مختصر مفید

کتابهای مجموعه: 
اساطیر مصر
مترجم: حمید عسکرزاده
نویسنده: جرالدین پینچ
95,000 ریال
اسطوره
مترجم: احمدرضا تقاء
نویسنده: رابرت سیگال
120,000 ریال
اقتصاد
مترجم: جعفر خیرخواهان
نویسنده: پارتا داسگوپتا
150,000 ریال
باستان‌شناسی
مترجم: کامیار عبدی
نویسنده: پل بان
85,000 ریال
تاریخ
مترجم: احمدرضا تقاء
نویسنده: جان ایچ. آرنولد
120,000 ریال
جامعه شناسی
مترجم: بهرنگ صدیقی
نویسنده: استیو بروس
75,000 ریال
سرمایه‌داری
مترجم: مصطفی امیری
نویسنده: جیمز فالچر
80,000 ریال
سیاست
مترجم: بهمن دارالشفایی
نویسنده: کنت میناگ
75,000 ریال
عکاسی
مترجم: مهران مهاجر
نویسنده: استیو ادواردز
140,000 ریال
علم و دین
مترجم: محمد دهقانی
نویسنده: تامس دیکسون
150,000 ریال
فاشیسم
مترجم: علی معظمی
نویسنده: کوین پاسمور
85,000 ریال
منطق
مترجم: بهرام اسدیان
نویسنده: گراهام پریست
80,000 ریال