تازه های نشر

در دست انتشار

یوزف روت
علی اسدیان
جان استاین‌بک
شهرزاد بیات موحد
حسن ارفع
مانی صالحی علامه

تجدید چاپ ها

جان استاین‌بک
سروش حبیبی
80,000ریال
پیر سوانه
محمدرضا ابوالقاسمی
140,000ریال
میروسلاو پنکوف
امیر‌مهدی حقیقت
160,000ریال